Algemene voorwaarden Windfoilen Nederland

Algemene Voorwaarden dienstverlening

Artikel 1 Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Windfoilschool: Windfoilen Nederland gevestigd te Almere die in de uitvoering van het bedrijf Activiteiten aanbiedt.
b. Vertegenwoordiger: degene die uit naam van Windfoilen Nederland optreedt. Bijvoorbeeld: instructeur of trainer.
c. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee de overeenkomst voor het uitvoeren van de Activiteit tot stand komt. Opdrachtgever kan zelf tevens deelnemer zijn.
d. Deelnemer: de aan de Activiteit van Windfoilen Nederland persoon.
e. Activiteit: de door Windfoilen Nederland georganiseerde of aangeboden activiteit. Deze activiteit kan bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van windfoillessen of andere activiteiten aan individuen en groepen en alle daarom heen t.b.v. Opdrachtgever uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, offertes en overeenkomsten door of namens Windfoilen Nederland gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
2.2 De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Windfoilen Nederland
2.3 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Windfoilen Nederland komt tot stand door middel van ondertekening door Opdrachtgever van een door Windfoilen Nederland offerte of (online) inschrijvingsformulier.
2.3 De Deelnemer aanvaardt tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het feitelijk deelnemen aan een Activiteit van Windfoilen Nederland
2.4 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of Deelnemer prevaleren de voorwaarden van Windfoilen Nederland tenzij Windfoilen Nederland Opdrachtgever of Deelnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 3 Offertes.

3.1 De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kilometer- en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven.
3.2 De door Windfoilen Nederland gemaakte offertes zijn geldig gedurende 20 dagen, tenzij anders aangegeven. Windfoilen Nederland is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 20 kalenderdagen aan Windfoilen Nederland bevestigd.
3.3 Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij Windfoilen Nederland afwijkingen schriftelijk accepteert.
3.4 Een samengestelde offerte verplicht Windfoilen Nederland tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst.

4.1 Indien de uitvoering van de Activiteit door redenen aan de zijde van Opdrachtgever of Deelnemer is vertraagd dan heeft Windfoilen Nederland het recht de extra tijd naar rato van de overeengekomen vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit in te korten zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Windfoilen Nederland recht bepaalde (deel) Activiteiten door derden te laten verrichten
4.3 Windfoilen Nederland houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de Activiteiten zijn gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet voor aanvang van de Activiteit worden aangeven bij Windfoilen Nederland of vertegenwoordiger.

Artikel 5 Verplichtingen van Windfoilen Nederland.

5.1 Windfoilen Nederland zal de Activiteit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Windfoilen Nederland er voor zorgt dat de gebruikte materialen qua aard geschikt zijn voor de aangeboden Activiteit en verkeren in een goede staat van onderhoud.
5.3 Indien Activiteit door weersomstandigheden op het laatste moment geen doorgang kan vinden of wordt afgebroken, zal Windfoilen Nederland zich inspannen om, op basis van de ter plekke aanwezige mogelijkheden en materialen, een alternatief programma te verzorgen.
5.4 Windfoilen Nederland zorgt er voor in dat zij een verzekering heeft afgesloten tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever en Deelnemer.

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Windfoilen Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Activiteit, tijdig aan Windfoilen Nederland verstrekt.
6.2 Op basis van de door Opdrachtgever aan Windfoilen Nederland verstrekte gegevens kan Windfoilen Nederland een aangemelde persoon van deelname uit te sluiten. Windfoilen Nederland kan hiertoe besluiten indien op basis van de verstrekte gegevens deelname aan de geplande Activiteit niet verantwoord lijkt.
6.3 Indien de voor de uitvoering van de Activiteit benodigde gegevens niet tijdig aan Windfoilen Nederland zijn verstrekt, heeft Windfoilen Nederland het recht de uitvoering van de Activiteit op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 Deelnemende personen zijn verplicht voorafgaande aan de deelname een formulier van deelname te ondertekenen.
6.5 Deelnemer is gehouden tijdens de uitvoering van de Activiteit alle aanwijzingen in het kader van de Activiteit van Windfoilen Nederland te volgen. Indien Deelnemer hieraan niet voldoet kan Windfoilen Nederland een ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen.
6.6 Deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Activiteit is bestemd. Deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. Deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Windfoilen Nederland. Deelnemer stelt Windfoilen Nederland zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij het eind van de Activiteit op de hoogte van beschadiging of verlies van materiaal. Deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een Vertegenwoordiger van Windfoilen Nederland wel in dezelfde staat als waarin Deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Windfoilen Nederland is gerechtigd zo nodig naar redelijkheid extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.7 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever of Deelnemer zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen en/of onvoldoende bekwaamheid als windsurfer, geven Windfoilen Nederland het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de Activiteiten. Windfoilen Nederland in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de Opdrachtgever of Deelnemer. Windfoilen Nederland recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de Opdrachtgever .
6.9 Deelnemer die als zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de Activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met de natuur en milieu, kan door Windfoilen Nederland of diens Vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de Activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Windfoilen Nederland.

7.1 Deelname aan Activiteiten geschiedt op risico van Deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Windfoilen Nederland zelf, is Windfoilen Nederland niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die Deelnemer leidt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of Activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
7.2 Windfoilen Nederland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer, zoals overschatting van de eigen vermogens, het negeren van instructies, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen of het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument.
7.3 Windfoilen Nederland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden: omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Windfoilen Nederland en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Windfoilen Nederland kunnen worden toegerekend.
7.4 Windfoilen Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Windfoilen Nederland is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens en op de hoogte is van de minimale vereisten om deel te kunnen nemen aan de Activiteit.
7.5 De Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt geacht een passende ongevallen en annuleringsverzekering af te sluiten. Windfoilen Nederland is nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-ongevallen en/of annuleringsverzekering.
7.6 Indien Windfoilen Nederland aansprakelijk is voor de t.g.v. de uitvoering van Activiteit bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Windfoilen Nederland uit te keren totaal.
7.7 Nalatigheid aan de zijde van Deelnemer (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Windfoilen Nederland)of onvolledigheid door Opdrachtgever of Deelnemer aangaande informatie waarvan Opdrachtgever of Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Windfoilen Nederland daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Windfoilen Nederland .
7.8 Windfoilen Nederland door Opdrachtgever of Deelnemer op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan. Dit artikel is tevens van toepassing op schade aan- of verlies van persoonlijke zaken van derden die Opdrachtgever of Deelnemer vergezellen. 7.9 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeven van werknemers en andere Vertegenwoordigers van Windfoilen Nederland en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel voor zover zij betrokken zijn bij de uitvoering van de Activiteit en tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 8 Wijziging/annulering van de overeenkomst.

8.1 Windfoilen Nederland ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals, oorlog, terreur, politieke onrust natuurrampen etc. etc.. Windfoilen Nederland is verplicht de Opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
8.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde Activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Windfoilen Nederland geen doorgang kan vinden, dan is Windfoilen Nederland een andere Activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen.
8.3 Annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk. Opdrachtgever wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 9 Betaling:

9.1 Opdrachtgever dient voorafgaande aan de Activiteit het totaal bedrag te voldoen een en ander zoals in de overeenkomst is bepaald.
9.2 In geval de offerte korter dan 20 dagen voorafgaande aan de Activiteit is ondertekend dan is Opdrachtgever gehouden binnen vijf werkdagen na het tekenen van de offerte het daarmee totaal gemoeide totaal bedrag aan Windfoilen Nederland te voldoen.
9.3 Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene bepalingen verricht dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Windfoilen Nederland vrij de Activiteit te annuleren zonder dat Windfoilen Nederland op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.
9.4 Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever gehouden naast het totaal overeengekomen bedrag tevens 1% rente per maand te vergoeden alsmede eventueel 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum €150.-.

Artikel 10 Klachten.

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten duidelijk omschreven via het e-mailadres info@windfoilen.nl worden ingediend binnen twee weken nadat het gebrek is geconstateerd.

Windfoilen Nederland zal binnen twee weken de ontvangst van de klacht bevestigen en de termijn voor de beantwoording bekend maken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle door Windfoilen Nederland te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2 In geval van rechtsgang wordt de keuze voor de rechtbank bepaald door Windfoilen Nederland

Start vandaag met windfoilen

Bekijk cursusaanbod